Publications

 

 

1、Design of Multifunctional Color Routers with Kerker Switching Using Generative Adversarial Networks
[link]

Jiahao Yan, Dayu Zhu, Yanjun Bao, Qin Chen, Baojun Li, Wenshan Cai.Laser & Photonics Reviews, 2024, 18(4): 2300592.

2、In situ photoelectric biosensing based on ultranarrowband near-infrared plasmonic hot electron photodetection
[link]

Xianghong Nan, Wenduo Lai, Jie Peng, Haiquan Wang, Bojun Chen, Huifan He, Zekang Mo, Zikun Xia, Ning Tan, Zhong Liu, Long Wen, Dan Gao, Qin Chen. Advanced Photonics, 2024, 6(2): 026007-026007.

3、On‐Chip Near‐Infrared Spectral Sensing with Minimal Plasmon‐Modulated Channels
[link]

Qilin Zheng, Xianghong Nan, Bojun Chen, Haiquan Wang, Hu Nie, Mengting Gao, Zhong Liu, Long Wen, David RS Cumming, Qin Chen. Laser & Photonics Reviews, 2023, 17 (12), 2300475

4、On-chip ultrasensitive and rapid hydrogen sensing based on plasmon-induced hot electron–molecule interaction
[link]

Long Wen, Zhiwei Sun, Qilin Zheng, Xianghong Nan, Zaizhu Lou, Zhong Liu, David RS Cumming, Baojun Li, Qin Chen. Light: Science & Applications, 2023, 12(1): 76.

5、Phase-controlled van der Waals growth of wafer-scale 2D MoTe2 layers for integrated high-sensitivity broadband infrared photodetection
[link]

Di Wu, Chenguang Guo, Longhui Zeng, Xiaoyan Ren, Zhifeng Shi, Long Wen, Qin Chen, Meng Zhang, Xin Jian Li, Chong-Xin Shan, Jiansheng Jie. Light: Science & Applications, 2023, 12 (1), 5

6、CMOS-Compatible Broad-Band Hot Carrier Photodetection with Cu–Silicon Nanojunctions
[link]

Yajin Dong, Jiaxiang Li, Wenyue Liang, Xianghong Nan, Long Wen, Qin Chen. ACS Photonics, 2022, 9(11): 3705-3711.

7、Plasmonic Near-Infrared Photoconductor Based on Hot Hole Collection in the Metal-Semiconductor-Metal
[link]

Zhiwei Sun, Yongsheng Zhong, Yajin Dong, Qilin Zheng, Xianghong Nan, Zhong Liu, Long Wen, Qin Chen. Molecules, 2022, 27(20): 6922.

8、Nonmetallic surface plasmon resonance coupling with pyroelectric effect for enhanced near-infrared-driven CO2 reduction
[link]

Changhai Lu, Xinru Li, Juan Li, Liang Mao, Mingshan Zhu, Qin Chen, Long Wen, Baojun Li, Tuan Guo, Zaizhu Lou. Chemical Engineering Journal, 2022, 445: 136739.

9、Reversible Active Switching of Fano and Fabry–Pérot Resonances by Electrochromic Operation
[link]

Jian Chen, Yaowu Li, Taoyang Zhang, Xiuling Zha, Xueqing Tang, Xinyang Mu, Peiyan Sun, Ge Song, Shan Cong, Qin Chen, Zhigang Zhao. Laser & Photonics Reviews, 2022, 16 (10), 2200303

10、Broad-band spatial light modulation with dual epsilon-near-zero modes
[link]

Long Wen, Xianghong Nan, Jiaxiang Li, David RS Cumming, Xin Hu, Qin Chen. Opto-Electronic Advances, 2022, 5(6): 200093-1-200093-11.

11、片上集成光学传感检测技术的研究进展
[link]

陈沁,南向红,梁文跃,郑麒麟,孙志伟,文龙. 红外与激光工程, 2022, 51(1): 20210671-1-20210671-18

12、Light-induced thermal convection for collection and removal of carbon nanotubes
[link]

Xianguang Yang, Rui Xu, Long Wen, Zaizhu Lou, Qin Chen, Baojun Li. Fundamental Research, 2022, 2 (1), 59-65

13、Nanophotonic color routing
[link]

Qin Chen, Xianghong Nan, Mingjie Chen, Dahui Pan, Xianguang Yang, Long Wen. Advanced Materials, 2021, 33 (49), 2103815

14、Laser nanoprinting of floating three-dimensional plasmonic color in pH-responsive hydrogel
[link]

Wanyi Li, Xianzhi Zeng, Yajing Dong, Ziwei Feng, Hongjing Wen, Qin Chen, Long Wen, Shichao Song, Xiangping Li, Yaoyu Cao. Nanotechnology, 2021, 33 (6), 065302

15、Miniaturized spectroscopy with tunable and sensitive plasmonic structures
[link]

Li Liang, Qilin Zheng, Long Wen, David RS Cumming, Qin Chen. Optics Letters, 2021, 46 (17), 4264-4267

16、Ultra-broadband spatial light modulation with dual-resonance coupled epsilon-near-zero materials
[link]

Qin Chen, Shichao Song, Huacun Wang, Li Liang, Yajin Dong, Long Wen. Nano Research, 2021, 14 (8), 2673-2680

17、Energy dissipation and asymmetric excitation in hybrid waveguides for routing and coloring
[link]

Xianguang Yang, Long Wen, Jiahao Yan, Yanjun Bao, Qin Chen, Andrea Camposeo, Dario Pisignano, Baojun Li. The Journal of Physical Chemistry Letters, 2021, 12 (29), 7034-7040

18、Full-color nanorouter for high-resolution imaging
[link]

Mingjie Chen, Long Wen, Pan Dahui, David R. S. Cumming, Xianguang Yang, Qin Chen. Nanoscale, 2021, 13(30): 13024-13029.

19、Toward the capacity limit of 2D planar Jones matrix with a single-layer metasurface
[link]

Yanjun Bao, Long Wen, Qin Chen, Cheng-Wei Qiu, Li Baojun. Science Advances, 2021, 7(25): eabh0365.

20、Mimicking Nature's Butterflies: Electrochromic Devices with Dual‐Sided Differential Colorations
[link]

Jian Chen, Zhen Wang, Chenglong Liu, Zhigang Chen, Xueqing Tang, Qi Wu, Shu Zhang, Ge Song, Shan Cong, Qin Chen, Zhigang Zhao. Advanced Materials, 2021, 33 (14), 2007314

21、Hybrid Optoelectronic Materials for Photodetection Applications
[link]

Xianguang Yang, Qin Chen, Baojun Li. Advances in Optoelectronic Materials, 2021: 45-64.

22、Research progress of computational microspectrometer based on speckle inspection
[link]

QL Zheng, L Wen, Q Chen. Opto-Electronic Engineering, 2021, 48 (3), 200183

23、High-efficiency narrow-band plasmonic hot electron conversion from nanoscale sodium–silicon heterostructures
[link]

Long Wen, Jiaxiang Li, Yajin Dong, Zaizhu Lou, Qin Chen. Journal of Applied Physics, 2020, 128 (22), 223103

24、表面等离激元增强硅基近红外光电导探测器
[link]

唐恝, 李家祥, 陈沁, 文龙. 中国激光, 2020, 47 (11), 1113002

25、Infrared Nanoimaging of Surface Plasmons in Type-II Dirac Semimetal PtTe2 Nanoribbons
[link]

Xin Hu, Kin Ping Wong, Longhui Zeng, Xuyun Guo, Tong Liu, Lei Zhang, Qin Chen, Xuefeng Zhang, Ye Zhu, Kin Hung Fung, Shu Ping Lau. ACS Nano, 2020, 14 (5), 6276-6284

26、Multispectral imaging via nanostructured random broadband filtering
[link]

Xiaolin Wu, Dahua Gao, Qin Chen, Jie Chen. Optics Express, 2020, 28 (4), 4859-4875

27、Towards full-colour tunability of inorganic electrochromic devices using ultracompact fabry-perot na
[link]

Zhen Wang, Xiaoyu Wang, Shan Cong, Jian Chen, Hongzhao Sun, Zhigang Chen, Ge Song, Fengxia Geng, Qin Chen, Zhigang Zhao. Nature Communications, 2020, 11 (1), 1-9

28、On-chip readout plasmonic mid-IR gas sensor
[link]

Qin Chen, Li Liang, Qilin Zheng, Yaxin Zhang, Long Wen. Opto-Electronic Advances, 2020, 3 (7), 07190040

29、Multiband and ultrahigh figure-of-merit nanoplasmonic sensing with direct electrical readout in Au-Si nanojunctions
[link]

Long Wen, Li Liang, Xianguang Yang, Zhong Liu, Baojun Li, Qin Chen. ACS Nano, 2019, 13 (6), 6963-6972

30、Research progress of terahertz sensor based on artificial microstructure
[link]

Liang Li, Wen Long, Jiang Chunping, Chen Qin. 红外与激光工程, 2019, 48 (2), 203001-0203001 (17)

31、Large phase modulation of THz wave via an enhanced resonant active HEMT metasurface
[link]

Yaxin Zhang, Yuncheng Zhao, Shixiong Liang, Bo Zhang, Lan Wang, Tianchi Zhou, Wei Kou, Feng Lan, Hongxin Zeng, Jiaguang Han, Zhihong Feng, Qin Chen, Pinaki Mazumder, Ziqiang Yang. Nanophotonics, 2019, 8 (1), 153-170

32、Polarization-insensitive surface plasmon polarization electro-absorption modulator based on epsilon-near-zero indium tin oxide
[link]

Lin Jin, Long Wen, Li Liang, Qin Chen, Yunfei Sun. Nanoscale Research Letters, 2018,13 (1), 1-7

33、Unity Integration of Grating Slot Waveguide and Microfluid for Terahertz Sensing
[link]

Li Liang, Xin Hu, Long Wen, Yuhuan Zhu, Xianguang Yang, Jun Zhou, Yaxin Zhang, Ivonne Escorcia Carranza, James Grant, Chunping Jiang, David RS Cumming, Baojun Li, Qin Chen. Laser & Photonics Reviews, 2018, 12 (11), 1800078

34、Discrete optical field manipulation by Ag-Al bilayer gratings for broadband absorption enhancement in thin-film solar cells
[link]

Yifu Chen, Long Wen, Xin Hu, Run Xu, Qin Chen. Plasmonics, 2018, 13 (5), 1603-1613

35、Optical energy transfer from photonic nanowire to plasmonic nanowire
[link]

Xianguang Yang, Yuchao Li, Zaizhu Lou, Qin Chen, Baojun Li. ACS Applied Energy Materials, 2018, 1 (2), 278-283

37、Enhanced Photoelectric and Photothermal Responses on Silicon Platform by Plasmonic Absorber and Omni‐Schottky Junction
[link]

Long Wen, Yifu Chen, Wanwan Liu, Qiang Su, James Grant, Zhiyang Qi, Qilong Wang, Qin Chen. Laser & Photonics Reviews, 2017, 11 (5), 1700059

38、Au nanoparticle-decorated silicon pyramids for plasmon-enhanced hot electron near-infrared photodetection
[link]

Zhiyang Qi, Yusheng Zhai, Long Wen, Qilong Wang, Qin Chen, Sami Iqbal, Guangdian Chen, Ji Xu, Yan Tu. Nanotechnology, 2017, 28 (27), 275202

39、Mode properties in metallic and non-metallic plasmonic waveguides
[link]

Wanwan Liu, Yifu Chen, Xin Hu, Long Wen, Lin Jin, Qiang Su, Qin Chen. Applied Optics, 2017, 56 (16), 4861-4867

40、Multifunctional silicon optoelectronics integrated with plasmonic scattering color
[link]

Long Wen, Qin Chen, Xin Hu, Huacun Wang, Lin Jin, Qiang Su. ACS Nano, 2016, 10 (12), 11076-11086

41、Metamaterial absorber integrated microfluidic terahertz sensors
[link]

Xin Hu, Gaiqi Xu, Long Wen, Huacun Wang, Yuncheng Zhao, Yaxin Zhang, David RS Cumming, Qin Chen. Laser & Photonics Reviews, 2016, 10 (6), 962-969

42、Generation of in-plane light beam with orbital angular momentum with an asymmetrical plasmonic waveguide
[link]

Wanwan Liu, Xin Hu, Lin Jin, Xinxin Fu, Qin Chen. Plasmonics, 2016, 11 (5), 1323-1329

43、Nanoscale Printing Technique and its Applications in Nanophotonics
[link]

Huacun Wang, Long Wen, Xin Hu, Yan Yu, Yue Zhao, Qin Chen. Nano, 2016, 11 (09), 1630002

44、Nanophotonic image sensors
[link]

Qin Chen, Xin Hu, Long Wen, Yan Yu, David RS Cumming. Small, 2016, 12(36): 4922-4935.

45、Electro-absorption modulator with dual carrier accumulation layers based on epsilon-near-zero ITO
[link]

Lin Jin, Qin Chen, Wanwan Liu, Shichao Song. Plasmonics, 2016, 11: 1087-1092.

46、Modulating spatial light by grating slot waveguides with transparent conducting oxides
[link]

Xin Hu, Qin Chen, Long Wen, Lin Jin, Huacun Wang, Wanwan Liu. IEEE Photonics Technology Letters, 2016, 28(15): 1665-1668.